Skal du sælge din bil? Få hele salgsprisen selv og gør en tryg handel på vores online bilauktion - Autosale.dk | Forretningsbetingelser
Navigation Menu+

Forretningsbetingelser

FORRETNINGSBETINGELSER | AUTOSALE

 

 

 

 

 1. ANVENDELSESOMRÅDE

 

Forretningsbetingelserne (“Betingelserne”) gælder for køb af produkter og services (“Tjenester”) på Autosale.dk (“Sitet”).Leverandøren er Autosale.dk ApS, CVR 25122399, Holmevej 6, 4700 Næstved. Sælger er den virksomhed eller privatperson, som vælger at anvende en af Leverandørens Tjenester i henhold til Betingelserne. Køber er den virksomhed eller privatperson, som vælger at anvende en af Leverandørens Tjenester i henhold til Betingelserne. Kunden er en fællesbetegnelse for en Køber eller Sælger, som vælger at anvende en af Leverandørens Tjenester i henhold til Betingelserne.

 

 1. ÆNDRINGER I BETINGELSERNE

 

Leverandøren har ret til løbende at ændre Betingelserne ved at informere Kunden via e-mail. De nye Betingelser træder i kraft fire uger efter den dag, de er kommunikeret til Kunden. Hvis Kunden ikke ønsker at acceptere de nye Betingelser, skal Kunden underrette Leverandøren inden for fire uger, hvorefter aftaleforholdet mellem Kunden og Leverandøren ophører.

 

 1. OPRETTELSE AF PROFIL

 

3.1. Kunden forpligter sig til at afgive korrekte oplysninger ved tilmelding til Leverandørens Tjenester.

 

3.2. Sælger vælger, om Sælger ønsker at registrere sig som privat eller erhvervsdrivende. Leverandøren betragter Sælger som erhvervsdrivende, når Sælger sælger motorkøretøjer købt med videresalg og fortjeneste for øje. Leverandøren forbeholder sig til at ændre en Sælgers status fra privat til erhvervsdrivende uden forudgående varsel. Erhvervsdrivende sælgere har mulighed for at vælge kun at kunne sælge til andre erhvervsdrivende sælgere.

 

3.3. Både private og erhvervsdrivende Sælgere er forpligtet til at overholde forbrugeraftaleloven og købeloven, herunder reglen om 14 dages fortrydelsesret. Det betyder, at en privat Køber altid har ret til at fortryde sit køb op til 14 dage efter at have modtaget sin vare. Det gælder således uanset, om den private Køber handler med en privat eller en erhvervsdrivende Sælger.

 

 1. TJENESTENS VIGTIGSTE EGENSKABER

 

4.1. Autosale.dk er et netauktionshus, som stiller et annonce- og handelsværktøj (Tjenesten) til rådighed for Sælger og Køber. Formålet er alene at fungere som auktionsholder for de handlende parter.

 

4.2. Når en aftale om en handel er indgået via Autosale.dk, er aftalen bindende for Køber og Sælger. Køber er forpligtiget til på aftaletidspunktet at betale et hammerslagsgebyr for handlens indgåelse, jf. Autosale.dk’s gældende priser.

 

4.3. Når en handel er indgået via netauktionshuset Autosale.dk, er Køber forpligtiget til at afregne hammerslagsgebyr til Autosale.dk, uanset om handlen efterfølgende gennemføres af parterne, herunder årsagen hertil. Manglende gennemførsel af handel grundet en parts misligholdelse eller påstået misligholdelse er alene et anliggende mellem Køber og Sælger.

 

 1. KØB OG SALG VIA AUKTION

 

5.1. Når en Sælger uploader et motorkøretøj i en notering, står Sælger inde for, at Sælger dels er juridisk berettiget til at overdrage ejendomsretten til motorkøretøjet til Køber, og i øvrigt er berettiget til at disponere over motorkøretøjet. Det betyder blandt andet, at Sælger indestår for, at motorkøretøjet er fri for pant og gæld, medmindre Sælger har givet oplysninger om det modsatte. Sælger skal beskrive motorkøretøjet nøjagtigt og loyalt. Sælger er ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i beskrivelsen.

 

5.2. Sælger er ansvarlig for at sikre, at hverken salget af motorkøretøjet eller den notering, som Sælger inkluderer motorkøretøjet i, krænker immaterielle rettigheder, andre rettigheder eller dansk lovgivning i øvrigt.

 

5.3. Sælger er forpligtet til at informere alle faktiske eller potentielle Købere om samtlige aftalemæssige vilkår og betingelser, der er relevante for handlen, herunder oplysninger om fortrydelses- og reklamationsret.

 

5.4. Leverandøren er berettiget – men ikke forpligtet – til at trække en notering tilbage, som – ud fra oplysninger, som Leverandøren har modtaget – potentielt udgør misligholdelse af Betingelserne. Leverandøren har ligeledes ret til at tilbagetrække noteringer, lukke en handel tidligt, forlænge en handel, ophæve handler eller bringe Tjenester til ophør, hvor Leverandøren har tvingende juridiske eller tekniske grunde. Hvis det er praktisk muligt, giver Leverandøren Sælger et rimeligt varsel på forhånd om alle sådanne skridt, som Leverandøren foretager.

 

5.5. Leverandøren forbeholder sig ret til at indstille eller ophæve Kundens konto, hvis Leverandøren har mistanke om misligholdelse af Betingelserne, og til at indstille eller ophæve noteringer og handler forbundet med sådanne konti. Hvis Kundens konto bliver indstillet eller ophævet, kan Kunden ikke tilmelde sig Leverandørens Tjenester på ny uden Leverandørens forudgående samtykke.

 

5.6. Kunden har mulighed for at indberette enhver notering, hvis Kunden måtte have mistanke om misligholdelse af Betingelserne eller overtrædelse af dansk lovgivning.

 

5.7. Med undtagelse af specifikt omtalte tilfælde vil bud afgivet på alle auktioner være bindende. Det betyder, at hvis et bud på en auktion afgives gennem en Købers konto (uanset om det er fra sig eller fra en, der bruger en Købers konto), kan det ikke trækkes tilbage, og det er juridisk bindende. Hvis en Købers bud falder heldigt ud, indgås der automatisk en aftale mellem Køber og Sælger, når auktionen afsluttes. Køber må ikke afgive bud på en måde, der kan manipulere en auktion. Hvis Køber fx selv er Sælger, er det ikke tilladt at byde på egen auktion, uanset om det sker gennem egen konto eller gennem en anden Købers konto.

 

5.8. På grund af internetforbindelsers usikkerhed er det Leverandørens systems modtagelse af det relevante bud, som vil bestemme buddet, og ikke afsendelsen af buddet fra en Købers computer. Leverandøren vil gøre en passende indsats for at behandle de bud, der afgives, men kan ikke garantere, at hvert enkelt bud nødvendigvis vil blive lagt frem. Auktioner udsættes fem minutter, hvis der indkommer bud indenfor de sidste fem minutter før auktionens afslutning. Dvs. hvis en auktion slutter kl. 12:00, og der kl. 11:57 indløber et bud, vil auktionen forlænges til kl. 12:02. Denne praksis afspejler virkelighedens verden, hvor auktionarius også vil udsætte hammerslag, hvis der indkommer bud i sidste øjeblik. Med andre ord, vil Kunden på Leverandøren altid have fem minutter til at besvare et bud på en auktion.

 

5.9. En Køber kan deltage i auktioner ved at afgive auktionsbud. Det er den almindelige måde at deltage i en online eller offline auktion, hvor det højeste bud modtaget ved auktionens afslutning vinder, dog på den betingelse de øvrige betingelser, der gælder for den pågældende auktion, er opfyldt. En måde at afgive sådanne bud på er at anvende Leverandørens autobud-funktionalitet, der gør det muligt at byde automatisk med fast budforøgelse. Mindsteprisen udgør startprisen, som Sælger fastsætter. Sælger har mulighed for at fastsætte varigheden af auktionens forløb. 5.10. Auktioner vil almindeligvis fortsætte indtil et fastsat tidspunkt, der ligger flere dage efter auktionens begyndelse. Det højeste bud, der er modtaget ved auktionens afslutning, vinder. Leverandørens Betingelser fungerer efter princippet prisen først, derefter tidspunktet:

i. Den Køber, der afgiver det højeste bud, vinder. Det forudsætter, at det højeste bud svarer til eller overstiger Sælgers startpris.

ii. Hvis der er afgivet to enslydende bud, vil det være det første bud, der modtages i Leverandørens system, der vinder.

 

5.11. Medmindre Køber og Sælger indgår anden aftale gælder følgende: Sælger skal levere motorkøretøjet til Købers afhentning på Sælgers adresse. Risikoen overgår til Køber på det tidspunkt, hvor Sælger stiller motorkøretøjet til rådighed for afhentning på Sælgers adresse. Køber skal afhente motorkøretøjet i en hverdag mellem 9-17 senest en uge efter Sælger har stillet det til rådighed for afhentning. Sælger skal udlevere originalt registreringsbevis ved Købers afhentning. Køber skal betale købesummen ved afhentning. Hvis Køber konstaterer uoverensstemmelse mellem motorkøretøjede og Køber og Sælgers aftale, er Køber alt efter omstændighederne berettiget til at gøre dansk rets almindelige misligholdelses aftaler gældende, herunder forholdsmæssigt afslag, afhjælpning, ophævelse og/eller erstatning.

 

 1. PRISER & GEBYRER

 

6.1. Sælger accepterer at betale Leverandøren gebyr for noteringerne, deres eksponering på Leverandørens Tjenester (hvis Sælger ønsker sådan eksponering) og for afsluttede handler. Detaljer om Leverandørens gebyrer kan findes på siden Priser. Sælger accepterer ligeledes, at Leverandøren er berettiget til at ændre beløbet eller gebyrets beregningsgrundlag løbende, dog sådan at der gives tydelige oplysninger om beløbet eller grundlaget, når den relevante notering opslås.

 

6.2. Der vil under ingen omstændigheder ske fradrag eller refusion af noterings gebyrer til Sælger. Leverandøren kan løbende tilføje nye eller yderligere Tjenester, som medfører betaling af gebyrer – enten til Leverandøren eller til en navngiven tredjemand – på vilkår, som vil blive nærmere angivet, når sådanne Tjenester er tilgængelige.

 

6.3. Hvis Sælger ikke betaler gebyrerne til tiden, kan Leverandøren skønsmæssigt indstille eller ophæve Sælgers adgang til Leverandørens Tjenester, og/eller vi kan opkræve et gebyr for forsinket betaling og rykker omkostninger på kr. 100,00.

 

6.4. Sælger skal betale følgende gebyrer:

i. Gebyr for oprettelse af notering samt eventuelle promovering pakkegebyrer

ii. Succesgebyr, som er et gebyr, der betales for hver auktion, hvor der opnås et vinderbud.

 

6.5. Når en auktion er afsluttet ved afgivelse af et vinderbud eller på anden måde, der medfører betaling, debiterer Leveradøren Sælger de relevante gebyrer i henhold til den betalingsform, som Leverandøren har har registreret om Sælger. Leverandøren forbeholder sig ret til at opkræve påløbne gebyrer månedsvis eller på et andet fast opkrævningstidspunkt.

 

6.6. Der vil heller ikke ske fradrag i eller refusion af succes gebyrer, medmindre Sælger på rimelig vis kan godtgøre over for Leverandøren, at:

a. Salget af den vare eller tjeneste, som var udbudt på auktion, ikke blev gennemført.

b. Den omstændighed, at salget ikke blev afsluttet, ikke var en følge af manglende omhu eller at Sælger ikke opfyldt dine forpligtelser som sælger.

 

6.7. Sælger har mulighed for at købe en eksklusiv pakke, hvor Sælger kan sælge et fast antal motorkøretøjer for en fast pris.

 

 1. FORTRYDELSESRET

 

7.1. I relationen mellem Sælger og Køber optræder Leverandøren som mellemmand. Dette gælder også i relation til hammerslagsgebyret, som Køber – og ikke Sælger – afregner med Leverandøren. Derfor kan dette køb ikke fortrydes overfor Leverandøren. Derimod vil Sælger oftest skulle yde fortrydelsesret til Køber. I disse tilfælde er Sælger forpligtet til at overholde forbrugeraftalelovens regler, herunder vedrørende fortrydelses- og reklamationsret. Det gælder uanset, om en Sælger er registreret som privat- eller erhvervskunde hos Leverandøren. Fortrydelsesretten gælder altså både, når Sælger er privat og erhvervsdrivende. Sælger skal som konsekvens oplyse om eventuel fortrydelsesret i varebeskrivelsen, og skal også skriftligt oplyse Køber om eventuel fortrydelsesret, når Køber kontakter vedkommende, efter at auktionen er afsluttet. Fortrydelsesretten gælder i 14 dage efter varens modtagelse. Endelig skal Sælger overholde kravene i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 972 af 24. september 2004. Læs mere om fortrydelsesretten i forbrugeraftalelovens kapitel 4.

 

7.2. Leverandøren yder mod betaling Sælger den service at opslå Sælgers noteringer på Leverandørens Tjenester. Køber – og dermed ikke sælger – afregner hammerslagsgebyr hos Leverandøren. Sælger denne relation har Sælger som udgangspunkt fortrydelsesret i forhold til Leverandøren, såfremt Sælger er forbruger. Dog er Sælgers fortrydelsesret begrænset efter forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 13. Sælger giver hermed sit samtykke til, at Leverandørens Tjenester – som udgør digitalt indhold leveret via et ikke-digital medie – straks efter modtagelse af Sælgers køb tilpasses Sælgers behov. Dermed bortfalder Sælgers fortrydelseret.

 

 1. LEVERANDØRENS ROLLE

 

8.1. Leverandøren har som udgangspunkt ingen part i handler på Sitet. Leverandøren stiller udelukkende de tekniske hjælpemidler til rådighed i forbindelse med indledning og gennemførelse af handlerne. Her optræder Leverandøren hverken som Sælger eller leverandør af de motorkøretøjer, der er anført i noteringerne og er således ikke pålagt nogen af de juridiske forpligtelser. Leverandøren er ikke og kan ikke gøres ansvarlig for Kundens adfærd eller for de varer eller Tjenester, som Sælgere udbyder til salg eller levering – uanset om der er tale om handler mellem private eller mellem privat og erhvervsdrivende.

 

8.2. Leverandøren har ikke kontrol over og er ikke ansvarlig for kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af motorkøretøjerne, for hvorvidt noteringerne er nøjagtige og korrekte, for hvorvidt Sælger har vilje og evne til at levere, eller hvorvidt Køber har vilje og evne til at betale. Leverandøren undersøger ikke på forhånd noteringerne eller de omfattede motorkøretøjer eller noteringer. Ligeledes kan Leverandøren ikke styre afslutningen eller gyldigheden af handlerne. Selvom det er forbudt, kan der være nogle Kunder, der afgiver oplysninger, eller på anden måde udviser en adfærd, der er upålidelig, i strid med lovgivningen, eller som på anden måde er en misligholdelse af medlemmernes forpligtelser i henhold til denne aftale. Kunden bør derfor udvise en lige så høj grad af forsigtighed ved deltagelse i handlerne – hvad enten Kunden er Sælger eller Køber.

 

 1. BEHANDLING AF PERSONDATA

 

9.1. Leverandøren indsamler, anvender og videregiver persondata samt kontakt- og betalingsoplysninger, som Kunden har registreret hos Leverandøren i henhold til vores persondatapolitik. Derudover anvender Leverandøren “cookies“. Vi benytter disse oplysninger til at forbedre vores hjemmeside og øge vores service.

 

9.2. Ønsker Kunden ikke at acceptere cookies, kan Kunden indstille sin browser til automatisk at afvise cookies eller underrette Kunden hver gang et websted anmoder om at gemme cookies. Benyt din browsers hjælpefunktion for at få flere oplysninger

 

9.3. Leverandørens persondatapolitik udgør en del af denne aftale, og ved at erklære sig indforstået med de indeholdte vilkår og betingelser, giver Kunden samtidig sit samtykke til den måde, hvorpå vi behandler Kundens personlige data. Leverandøren vil ikke bruge personlige oplysninger til andre formål eller videregive dem til andre personer, medmindre Kunden har givet sit udtrykkelige samtykke enten under registreringen eller på et senere tidspunkt. Derudover kan Leverandøren videregive oplysninger, hvis Leverandøren enten bliver pålagt at gøre det efter lovgivningen, eller som svar på en gyldig anmodning fra en retshåndhævende eller offentlig myndighed.

 

 1. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

 

10.1. Kunden accepterer, at alle ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder til og vedrørende Leverandørens Tjenester ejes af Leverandøren eller forbundne selskaber. Kunden må derfor kun gøre brug af disse immaterielle rettigheder eller Leverandørens Tjenester i den udstrækning det er nødvendigt for at foretage noteringer, indgå handler og gennemføre andre tilladte aktiviteter, som det er forudsat i Betingelserne.

 

10.2. Leverandøren forbeholder sig retten til at benytte brugernes egne billeder i forbindelse med promovering af Sitet og aktiviteter herpå.

 

10.3. Kunden er ansvarlig for, at anvendelsen af andres tekster, billeder, musik- og videofiler mv. til enhver tid overholder den gældende danske lovgivning, samt at enhver form for immaterielle rettigheder respekteres og honoreres efter de til enhver tid fastsatte regler. Leverandøren fraskriver sig derfor ansvaret for krænkelser af de anførte rettigheder.

 

 1. ANSVAR OG ERSTATNING

 

11.1. I det omfang loven tillader det, skal Kunden fritage Leverandøren, dets agenter og medarbejdere for ethvert ansvar, som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med en notering eller en handel, herunder (men ikke begrænset til alle krav i forbindelse med noteringer, uafsluttede eller afsluttede handler, eller varer eller Tjenester udbudt til salg eller levering, eller faktisk solgt eller leveret, gennem eller i forbindelse med en notering eller en handel, som Kunden har oprettet, budt på eller indgået.

 

11.2. Uden at begrænse indholdet af den foregående bestemmelse kan Leverandørens erstatningsansvar i henhold til Betingelserne (hvad enten det måtte opstå på grund af uagtsomhed eller på anden vis) under ingen omstændigheder overstige det højeste af følgende beløb, enten

a. kr. 5.000,00, eller

b. et beløb svarende til de beløb, der er betalt, eller som skal betales i forbindelse med den handel eller de handler, som erstatningsansvaret vedrører, uanset på hvilket søgsmåls grundlag eller under hvilken form det sker. Denne begrænsning af ansvaret gælder ikke, hvis Kunden handler i egenskab af forbruger.

 

11.3. Leverandøren er ikke erstatningsansvarlig overfor Kunden eller tredjemand for indirekte tab eller skader eller følgeskader, for tab af data, avance, indtægter eller forretninger, uanset hvordan disse måtte være opstået (hvad enten som følge af uagtsomhed eller misligholdelse af Betingelserne eller på anden vis). Denne begrænsning af ansvaret gælder ikke, hvis Kunden handler i egenskab af forbruger.

 

11.4. Ved manglende levering af et motorkøretøj, skal Kunden først rette henvendelse til Sælger. Hvis det ikke løser problemet, skal Kunden tage kontakt til kundeservice. Såfremt Kunden måtte opleve fejl eller uregelmæssigheder i systemet, skal Kunden tage kontakt til kundeservice, hvorefter Kundens indberetning vil blive behandlet hurtigst muligt. Leverandøren hæfter for tab som følge af andres uberettigede brug af en Kundes konto hos Leverandøren, samt i det tilfælde at Leverandøren begår fejl i forbindelse med gennemførelsen af transaktioner. Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor Kunden selv anses for ansvarlig for misbrug af sin konto, og transaktionen er korrekt registreret og bogført. Kundens adgangskode er strengt personlig. Hvis en Kundes adgangskode er kommet til andres kundskab, skal Kunden øjeblikkeligt ændre sin kode. Straks Kunden har mistanke om at Kundens brugernavn er eller vil blive misbrugt, skal Kunden orientere kundeservice herom.

 

11.5. Leverandøren garanterer ikke uafbrudt, kontinuerlig adgang til Leverandørens Tjenester. Kunden anerkender, at Leverandørens Tjenester af og til kan være utilgængelige, det være sig planlagt eller tilfældigt, og at vi ikke kan gøres ansvarlige for manglende adgang.

 

 1. OPSIGELSE

 

Kunden kan når som helst opsige Betingelserne via e-mail til . I e-mailen skal Kunden blot skrive sit brugernavn og de tre sidste tegn i sin adgangskode, fødselsdato, samt oplyse, at Kunden ønsker at opsige Betingelserne. Opsigelse fritager ikke Kunden for forpligtelser som Sælger eller Køber i forhold til igangværende eller afsluttede auktioner.

 

 1. 13. KONFLIKTER

 

13.1. Dansk ret gælder for Betingelserne.

 

13.2. Konflikter, der udspringer af kundeforholdet mellem Leverandøren og Kunden, skal afgøres ved byretten i København i første instans.